Disclaimer

Disclaimer Van Oers Corporate Finance

Van Oers Corporate Finance B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter eerste oriëntatie, terwijl elk gebruik daarvan voor eigen risico van de gebruiker komt, en niet is toegestaan voor commerciële doeleinden. Slechts op adviezen en andere werkzaamheden, die Van Oers Corporate Finance B.V. in opdracht verstrekt, dan wel verricht, kan (alleen) door de opdrachtgever worden afgegaan en kunnen deze prestaties voor het overeengekomen doel worden gebruikt, terwijl Van Oers Corporate Finance B.V. voor fouten daarin slechts aansprakelijkheid aanvaardt op de voet van haar Algemene Voorwaarden die bij Van Oers Corporate Finance B.V. ter inzage liggen, en door haar op verzoek zullen worden toegezonden. Onjuistheden en onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie kunnen voorkomen. Van Oers Corporate Finance B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen, of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Van Oers Corporate Finance B.V. aan U, of door U aan Van Oers Corporate Finance B.V. door middel van een website van Van Oers Corporate Finance B.V. of anderszins langs elektronische weg. Van Oers Corporate Finance B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen, en voor de eventuele niet beschikbaarheid van die websites, of voor een foutieve hyperlink.

Indien informatie, die op deze website is opgenomen, ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Van Oers Corporate Finance B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De intellectuele eigendom op deze website berust slechts bij Van Oers Corporate Finance B.V. Het is zonder schriftelijke toestemming van Van Oers Corporate Finance B.V. niet toegestaan om (delen van) deze website op te slaan, te wijzigingen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.