Bedrijfsverkoop binnen familie
Bedrijfsverkoop binnen familie

Bedrijfsverkoop binnen familie

De verkoop van een bedrijf aan familie is een van de meest voorkomende en vanzelfsprekende opvolgingsscenario’s. Heden ten dage wordt bedrijfsopvolging binnen de familie meer en meer gezien als een strategisch alternatief. Zowel de toegenomen keuzevrijheid van de kinderen als een veranderde houding van de ondernemer leidt ertoe dat de keuze voor bedrijfsopvolging binnen de familie meer dan vroeger rationeel wordt benaderd. De adviseurs van Van Oers Corporate Finance hebben de specifieke kennis en vaardigheden om uw bedrijf te verkopen aan familie.

Hieronder staan de verschillende stappen van het verkoopproces van bedrijfsopvolging van een familiebedrijf nader toegelicht.

Voorbereidingsfase bedrijfsverkoop binnen familie

Oriënterende gesprekken

Wanneer u uw onderneming aan familie wilt overdragen voeren wij doorgaans een of meerdere oriënterende gesprekken waarin we bespreken wat u met de transactie wilt bereiken. Vaak merken wij dat juist omdat koper en verkoper familie van elkaar zijn met name de communicatie over de zakelijke elementen van de overdracht moeizaam verloopt.

Onze ervaring leert dat hier vaak grote verschillen van inzicht kunnen bestaan zonder dat men dit van elkaar weet. Door deze zaken reeds in een vroeg stadium bespreekbaar te maken worden onduidelijkheden en teleurstellingen later in het proces zoveel mogelijk voorkomen. Meer nog dan bij andere trajecten wilt u hierbij geen enkel risico lopen.

Uitvoeren waardebepaling

Ook in het kader van overdracht binnen de familie is het gebruikelijk om een objectieve waardebepaling te laten uitvoeren. Wanneer er naast de opvolger(s) meerdere familieleden zijn, is het zaak om te voorkomen dat er “scheve” gezichten ontstaan. Ook bij één opvolger is het raadzaam om te staven of de te betalen overnameprijs redelijk is. Bovendien is een waardebepaling van belang om bij de belastingdienst aan te kunnen tonen dat de er een zakelijke prijs wordt betaald.
 
De berekening van de waarde gebeurt veelal aan de hand van de Discounted Cash Flow (“DCF”)-methode. Deze methode waardeert een onderneming op basis van toekomstige vrije geldstromen. Uw prognoses vormen hierbij de grondslag. Daarnaast worden andere waarderingsmethoden gebruikt, zoals de bedrijfswaardering op basis van koers/winstverhoudingen en de waardebepaling op basis van betaalde overnameprijzen voor vergelijkbare transacties.


Verkoopfase bedrijfsverkoop binnen familie

Adviseren overnamestructuur

Door middel van onze nauwe samenwerking met Van Oers Accountants en Belastingadviseurs, kunnen wij u de overnamestructuur adviseren die de fiscale impact van de transactie zo beperkt mogelijk houdt.

Daarnaast kunnen wij u adviseren over de structuur die het beste aansluit bij uw persoonlijke financiële situatie (estate planning). Het doel hiervan is om inzicht te creëren in uw toekomstige inkomsten waarbij wij de opbrengsten van de verkoop van uw onderneming kunnen meenemen.

Financiering

Op het moment dat op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over de overnameprijs en andere voorwaarden van de overdracht is het zaak om het benodigde kapitaal aan te trekken. Van Oers Corporate Finance kan u adviseren over de uiteenlopende mogelijkheden.

Bij overdracht binnen de familie zien wij bijvoorbeeld regelmatig dat de ondernemer er voor kiest om een deel van de koopsom in de vorm van een lening te financieren aan zijn/haar opvolger(s) om op deze manier de betaalbaarheid van de overdracht te vergroten. Ook komt het voor dat (een deel van) de onderneming gefaseerd wordt overgedragen waarbij de koopsom wordt gefinancierd uit toekomstige winsten. Met name fiscaal juridisch is het zaak dat u zich hierover goed laat informeren.


Afrondingsfase bedrijfsverkoop binnen familie

Contractonderhandelingen

Afhankelijk van de overnamestructuur worden verschillende overeenkomsten opgesteld. Allereerst de koop- verkoopovereenkomst en eventueel een managementovereenkomst, een leningovereenkomst en/of een huurovereenkomst.

In de overnameovereenkomst worden onder meer het soort transactie, de betalingswijze en de betalingstijdstippen vastgelegd. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de garanties. Gezien de belangen die er op het spel staan en alle juridische valkuilen die er zijn, dienen ook de overnameovereenkomsten te worden opgesteld door een deskundige jurist.
   
Vraag vrijblijvend stappenplan bedrijfsverkoop aan!
E-mailadres:*
Vraag onze klant naar zijn ervaring