Verkoop van FietsNed aan Pon Holdings
Verkoop van FietsNed aan Pon Holdings
Verkoop van Tyrenet Midden-Brabant aan MBI kandidaat
Verkoop van Tyrenet Midden-Brabant aan MBI kandidaat
Verkoop van Vinke Display aan Schumacher Packaging GmbH
Verkoop van Vinke Display aan Schumacher Packaging GmbH
Verkoop van de Cepro Groep aan Indutrade Benelux
Verkoop van de Cepro Groep aan Indutrade Benelux

Voorbereidingsfase bedrijfsverkoop

Oriënterende gesprekken

Wanneer u een bedrijfsverkoop overweegt, voeren wij doorgaans één of meerdere oriënterende gesprekken waarin we bespreken wat u met de transactie wilt bereiken.

Uitvoeren waardebepaling

Hoewel het realiseren van de hoogste verkoopopbrengst niet per definitie het primaire doel van een transactie hoeft te zijn, kunnen wij u op basis van een uit te voeren waarderingsstudie aangeven binnen welke prijsrange wij een transactie mogelijk achten.

Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de strategische meerwaarde van de onderneming, mogelijk te behalen synergievoordelen en vergelijkbare transacties in de branche. De waardering is tevens noodzakelijk voor een onderbouwing van de verkoopprijs tijdens de onderhandelingen.

Discounted Cash Flow (DCF)

De berekening van de waarde gebeurt veelal aan de hand van de Discounted Cash Flow (“DCF”)-methode. Deze methode waardeert een onderneming op basis van toekomstige vrije geldstromen. Daarnaast worden andere waarderingsmethoden gebruikt, zoals de bedrijfswaardering op basis van koers/winstverhoudingen en de waardebepaling op basis van betaalde overnameprijzen voor vergelijkbare transacties.

Opstellen informatie-memorandum

Wanneer de resultaten van de waarderingsstudie u voldoende aanknopingspunten bieden om “de markt” te betreden, stellen wij een informatiememorandum op: het visitekaartje van de onderneming. Op basis van onze branchespecifieke ervaring en kennis van de markt, zijn wij in staat een informatiedocument op te stellen dat een kandidaat snel een overzicht geeft van de voor hem belangrijke bedrijfsgegevens, waardoor de onderhandelingsfase efficiënter kan verlopen.
Het informatiememorandum bevat onder andere de geschiedenis en achtergrond van de onderneming, de juridische structuur en eigendomsverhoudingen, de strategie, de genormaliseerde financiële gegevens inclusief prognoses, alsmede de reden van verkoop. Het informatiememorandum moet voldoende informatie bevatten voor een mogelijke koper om een goede analyse te kunnen maken van de onderneming en om een oordeel te kunnen vormen over de wenselijkheid van de acquisitie voor wat betreft prijs en overige voorwaarden.

Met behulp van het informatiememorandum is het mogelijk de informatie die aan de potentiële koper wordt verstrekt overzichtelijk samen te stellen.

Zoeken kopers

Mede op basis van de gewenste overnameresultaten, schetsen wij samen met u een profiel waaraan de koper dient te voldoen. Om de kans op geruchten in de markt te verkleinen, dient niet iedere willekeurige potentiële koper benaderd te worden, maar dient vooraf een kritische selectie gemaakt te worden van de partijen die daadwerkelijk in een bedrijfsovername geïnteresseerd kunnen zijn.

De koper kan op diverse manieren gevonden worden. Te denken valt aan een concurrent, een klant, een leverancier, een externe manager of wellicht een investeerder. De selectie wordt over het algemeen gemaakt op basis van de activiteiten van de koper en in hoeverre deze aansluiten bij de activiteiten van de te verkopen onderneming. De meest geschikte kandidaat die uw bedrijf kan overnemen is vaak de partij die de meeste synergie kan behalen. Synergie kan terugkomen in facoren als: gezamenlijke huisvesting, besparing op overheadkosten, logistiek, omzetverhoging, risicospreiding, etc.

Op basis van gegevens uit diverse databases en met behulp van ons uitgebreide netwerk van collega fusie- en overnamekantoren stellen wij voor u een longlist op van mogelijke kopers. De omvang, vermogenspositie en een inschatting van de mogelijk door koper te behalen synergievoordelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Benaderen kopers

Het benaderen van overnamekandidaten dient te gebeuren met grote zorgvuldigheid en bij voorkeur eerst telefonisch. Dit vermindert het risico dat informatie niet aan de juiste persoon wordt verstrekt. Daarnaast kunnen direct afspraken worden gemaakt over het vervolgtraject.

In eerste instantie dienen de kandidaat kopers benaderd te worden met een anoniem profiel van de onderneming. Om de nieuwsgierigen te onderscheiden van de daadwerkelijk geïnteresseerden, dienen eerst kritische vragen te worden gesteld aan de koper over zijn acquisitiestrategie en de achtergrond van zijn interesse.
Pas als de kandidaten aan de hand van het profiel concrete interesse tonen, kunnen zij, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, het informatiememorandum ontvangen en kan een kennismakingsgesprek worden gearrangeerd. Wanneer het kennismakingsgesprek voor beide partijen positief is ervaren, begint de verkoopfase van de bedrijfsverkoop

Fases bedrijfsverkoop aan derden
Vraag vrijblijvend stappenplan bedrijfsverkoop aan!
E-mailadres:*