Informatieplicht verkoper bij bedrijfsovername

15-12-2016

Bij bedrijfsovername maakt een due diligence (boekenonderzoek) vrijwel altijd deel uit van het traject tot (ver)koop van de onderneming. De koper verschaft verkoper een vragenlijst, verkoper handelt puntsgewijs de vragenlijst af en verschaft daarbij (puntsgewijs) de gevraagde informatie/documentatie, indien aanwezig. Is daarmee voor verkoper de kous af? Het antwoord luidt: nee. Ook buitenom beantwoording van de DD vragen heeft de verkoper een actieve mededelingsverplichting.

 

Casus overname radiostation

Informatieplicht verkoper – verweer koper en overwegingen rechter
Beoogd koper brengt als verweer het punt van de uitzendvergunning te berde. Hij voert aan dat de vennootschap sinds begin 2013 regelmatig uit de lucht was en dat op 18 juni 2015 haar uitzendvergunning werd ingetrokken. Verder is de uitzendvergunning niet overdraagbaar zonder toestemming van de verantwoordelijke minister en dat wist koper ook niet omdat hij geen inzage had in de vergunning.

Het Gerecht overweegt eerst ten nadele van koper (in het kader van zijn eigen onderzoekplicht): koper had in het kader van de due diligence de uitzendvergunning kunnen opvragen. Dat is, gelet op de stukken, kennelijk niet gebeurd. Nu de due diligence in zijn belang is overeengekomen komt de door hem gestelde onwetendheid omtrent de niet overdraagbaarheid van de vergunning voor risico van koper.

Beoogd koper stelt verder dat verkoper hem op de hoogte had moeten stellen dat de het door de vennootschap geëxploiteerde radiostation sinds begin 2013 regelmatig uit de lucht was. Het achterhouden van deze informatie is een misleidende (volgens beoogd koper “dwalende”) factor in de onderhandelingen. Verkoper voert op dit punt geen verweer.

Het Gerecht heeft in een andere procedure vastgesteld dat gedurende een fors aantal dagen in 2013 en begin 2014 het radiostation geen signaal heeft uitgezonden. Dit is door verkoper/de vennootschap niet weersproken (en evenmin een rechtsmiddel is aangewend tegen de daaruit voortvloeiende intrekking van de vergunning).

Informatieplicht verkoper – beslissing rechter
Het Gerecht volgt beoogd koper in zijn stelling dat verkoper hem van het niet uitzenden van het radiosignaal op de hoogte had moeten stellen. De koper van een radiostation moet uiteraard weten dat het radiostation met enige regelmaat niet heeft uitgezonden zodat hij de oorzaak kan onderzoeken en vervolgens kan besluiten of hij al dan niet de koop wil doorzetten.

Uitgaande van de datum van wilsovereenstemming over de koopprijs (9 september 2013) geldt zonder meer dat verkoper richting koper een actieve mededelingsplicht had over haperingen in het radiosignaal, temeer nu tijdens de laatstgenoemde langdurige periode van 17 januari 2014 tot 8 maart 2014 partijen nog contact hadden over de due diligence. Het heeft immers niet zoveel zin om over due diligence te spreken als het radiostation feitelijk geen radiostation meer is omdat het niet meer uitzendt.

Aldus is de conclusie van het gerecht dat verkoper inderdaad jegens koper tekort is geschoten door hem niet te informeren over de problemen met het radiosignaal. Deze tekortkoming is zodanig ernstig dat beoogd koper gerechtigd was de koopovereenkomst niet aan te gaan, ondanks de voltooide due diligence.

Precontractureel
Beoogd koper was gerechtigd om deze reden de onderhandelingen af te breken. Contractueel: beoogd koper had zich terecht kunnen beroepen op dwaling of toerekenbare tekortkoming zijdens verkoper.

Informatieplicht verkoper – advies

•       Houd als verkoper geen informatie over de te verkopen onderneming achter;

•       Verschaf de binnen het due diligence  gevraagde informatie aan koper, indien aanwezig;

•       Verschaf ook voorafgaand aan het due diligence en daarna, pro actief en dus ook ongevraagd informatie over de te verkopen onderneming aan beoogd koper.

Beter voorafgaand aan de verkoop/levering van de te verkopen onderneming zaken oplossen, dan achteraf geconfronteerd worden met schadeclaims en rechtsmaatregelen van koper, strekkende tot vernietiging of ontbinding van de koopovereenkomst. Want dan is de schade, zowel voor verkoper als voor koper, amper of niet te overzien.

Van Oers Corporate Finance werkt inzake juridische advisering tijdens het overnameproces samen met een aantal gerenommeerde transactieadvocaten.

Terug