Periodieke waardebepaling met oog op toekomstige bedrijfsverkoop

04-08-2015

Het uitvoeren van een waardebepaling vormt een vast onderdeel van een koop- of verkooptraject. Het is jammer dat dit vaak ook de eerste keer is dat de ondernemer besluit tot het uitvoeren van een waardebepaling. Een waardebepaling kan juist heel erg van toegevoegde waarde zijn wanneer er nog helemaal geen sprake is van koop- of verkoopplannen. In de praktijk merken wij dat een waardebepaling voor veel ondernemers heel erg verhelderend werkt.


Analyseren van verschillende scenario's

De waarde van een onderneming wordt bepaald op basis van de verwachte toekomstige geldstromen. Tijdens het uitvoeren van een waardebepaling wordt je daardoor gedwongen om bewust stil te staan bij de toekomstverwachting van de onderneming en de richting die je met de onderneming in wil slaan. De uitgangspunten die hierbij gehanteerd worden zijn erg bepalend voor de uiteindelijke waarde. Door het aanpassen van de uitgangspunten en door te werken met verschillende scenario’s, krijg je als ondernemer een duidelijk beeld en gevoel bij de impact die bepaalde ontwikkelingen op de waarde van de onderneming kunnen hebben. Het geeft verhelderende inzichten in de verdiencapaciteit en de voornaamste waardebepalende elementen van de onderneming.


Beïnvloeden van het risicoprofiel

De toekomstige geldstromen worden vervolgens afgezet tegen een bepaald risicoprofiel. Hierdoor wordt men gedwongen stil te staan bij de kwetsbaarheden van de onderneming. Hoe zit het met de risicospreiding van de activiteiten? Hoe afhankelijk is de onderneming van haar voornaamste afnemers en leveranciers? Hoe afhankelijk is de onderneming van de directeur/grootaandeelhouder? De duidelijke vervolgvragen zijn natuurlijk; hoe kan men naar de toekomst toe deze kwetsbaarheden verminderen en wat is de impact hiervan op de waarde van de onderneming? Ook hier geldt dat men door het veranderen van de uitgangspunten inzicht krijgt in de waarde-impact van bijvoorbeeld de kwetsbaarheden van de onderneming.


Toekomstige bedrijfsverkoop

In de praktijk merken wij dat steeds meer ondernemers er waarde aan hechten om periodiek een waardebepaling uit te voeren. Het voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld een jaar later kan worden bekeken in hoeverre de onderneming in lijn loopt met de verwachtingen en wat de daaruit voortkomende waardeontwikkeling is. Ook met het oog op een toekomstige verkoop kan het zinvol zijn om tijdig een waardebepaling uit te voeren zodat er voldoende tijd is om eventuele waarde drukkende elementen en omstandigheden te verbeteren.

Hieronder volgen een aantal waardebepalende elementen van een onderneming in het kader van toekomstige bedrijfsverkoop:

  • Maak het bedrijf verkoopklaar, begin ruim van tevoren met de voorbereidingen voor de verkoop een onderneming. Zorg dat de juridische structuur geoptimaliseerd wordt voor een overname door een derde. De termijn die nodig is om dit te bereiken zonder fiscaal nadelige consequenties kan oplopen tot zes jaar wanneer onroerend goed ‘verhangen’ moet worden binnen de structuur.
  • De overdragende ondernemer dient misbaar te zijn voor de onderneming. Dat betekent dat het succes van de onderneming veranderd moet zijn in de onderneming. Het vastleggen van belangrijke kennis van de vertrekkende ondernemer en het vastleggen van handelscontracten is daarbij essentieel.
  • Zorg dat minimaal vijf jaar voor overdracht gewerkt wordt met strategische planning en indien nog niet aanwezig dient een jaarlijkse planning- en controlcyclus ingevoerd te worden.
  • Vervangingsinvesteringen dienen normaal uitgevoerd te worden
  • Zorg ruim van tevoren voor een herstructurering van het vreemd vermogen zodat er bij overdracht geen verplichtingen resteren in de vorm van vaste rentecontracten of derivaten.
  • Wees u bewust dat iedere koper zijn eigen rendementseis bepaalt op een investering. 

Terug

 

Specialisten betrokken bij dit artikel: