Nieuwe column: Regie bij achtergestelde lening

14-08-2014

Pak als verkopende partij de regie bij de achtergestelde lening.

Pak als Verkopende partij de regie bij een achtergestelde lening!
Een goede aanpak van de achtergestelde lening zorgt er voor dat verkoper zijn achtergestelde lening ook daadwerkelijk als onderdeel van de koopprijs kan (blijven) beschouwen.

Achtergestelde lening als onderdeel van de koopsom
Ondanks dat de fusie- en overnamemarkt weer aantrekt, zijn banken nog steeds terughoudend en vraagt de financiering van een bedrijfsovername om de creativiteit van verkoper en koper. Steeds vaker zien we dat de verkoper een deel van zijn koopprijs niet ontvangt, maar de transactie meefinanciert: dit niet betaalde deel van de koopprijs wordt dan schuldig gebleven en omgezet in een lening van verkoper aan koper. Deze lening dient meestal te worden achtergesteld bij de lening van de financierende bank. Vaak gaat het om een behoorlijk groot bedrag. Dit vraagt om een achtergestelde leningovereenkomst die de verkoper beloont, maar omgekeerd niet als een molensteen om de nek van de koper hangt.

De rol van verkoper verandert nu naar de rol van financier. Als financier kijk je naar de toekomstige kasstromen en gaat het maar om één vraag: “kan ik het geld ooit terugverdienen?” Het betekent dat de verkoper zich nog meer dan voorheen moet verdiepen in de koper en een eigen onderzoek moet instellen naar de ‘track record’ van de potentiële koper. Heeft de potentiële koper de kennis en ervaring om de huidige performance van de onderneming voort te zetten, dan wel te verbeteren?

Los van de verwachting dat een geschikte koper voor de onderneming is gevonden, is het zaak om als (adviseur van) verkoper de regie te pakken, zowel naar koper toe, als naar de financierende bank, om te voorkomen dat verkoper van het bedrag van zijn achtergestelde lening in een later stadium alsnog onnodig afscheid moet nemen. Essentieel hierbij is om zoveel mogelijk zaken vroegtijdig schriftelijk vast te leggen en dat duidelijk is welke zaken koper, voordat de bankofferte definitief is dient af te stemmen met de bank, waaronder dat de overeengekomen betaalbaarstelling van rente en aflossing op de achtergestelde lening onder bepaalde voorwaarde(n) door koper aan verkoper mag worden betaald en welke zekerheden koper aan verkoper mag verstrekken. Duidelijkheid vooraf voorkomt discussie met de bank en met koper achteraf.

Tijdstip vastlegging contouren achtergestelde lening
Indien de achtergestelde lening een belangrijk onderdeel van de transactie vormt, dan is het aan te bevelen om de essentialia van deze achtergestelde lening al te vermelden in de intentieverklaring. Dat geeft vroegtijdig duidelijkheid aan partijen en aan de bank, zodra koper deze intentieverklaring aan de bank overlegt.

Nakoming van koper
Om te voorkomen dat koper de betaling van rente en aflossing niet nakomt, is het belangrijk om duidelijk vast te leggen in welke situatie aflossing van de achtergestelde lening aan verkoper mag/moet plaats vinden en welke zekerheden koper hiervoor heeft afgegeven. Daarnaast is het belangrijk om verder te kijken dan de looptijd van de achtergestelde lening en dient duidelijk te worden vastgesteld dat koper zich hierna dient  in te spannen om voor de achtergestelde lening van verkoper een herfinanciering te realiseren.

 

Terug

Auteur van dit artikel: